Filter kategorij

Potrošnik, fizična oseba ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju pisno sporoči odstop od pogodbe, in sicer na kontaktni e-naslov info@indigo-nails.si. Potrošnik mora nato blago vrniti podjetju najkasneje v 30 dneh po pisnem sporočilu, s tem da sam krije neposredne stroške vračila. Izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani ter zapakirani v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Stroške vračila blaga krije kupec. Ponudnik vrne celotno kupnino (brez stroškov dostave) takoj ko je mogoče, najkasneje pa v roku 8 dni od prejema vrnjenega blaga. Kupec mora blago vrniti na naslov:

KR COSMETICS D.O.O.
Obrtna ulica 11
6310 Izola

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost ter v primerih, ko nakup ni izveden na osnovi pogodbe, sklenjene na daljavo, določila prejšnjega odstavka ne veljajo. Morebitne zahtevke za vračilo blaga bomo v teh in podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine.

Odstop od pogodbe

Povezava do obrazca za odstop od pogodbe

Priloga 1: OBRAZEC Z INFORMACIJAMI V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE (Obr. IOP) Pravica do odstopa od pogodbe Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne _ (1). Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje (_(2)_) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec. __(3)__ Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe. Učinki odstopa od pogodbe Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. __(4)__ __(5)__ __(6)__ Navodila za izpolnjevanje: 1. Vstavi se eno od besedil v narekovajih: (a) pri pogodbi o opravljanju storitev ali pogodbi o dobavi vode, plina ali električne energije, če se ti ne prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini, daljinskega ogrevanja ali digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov: »sklenitve pogodbe«; (b) pri prodajni pogodbi: »ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik«; (c) pri pogodbi v zvezi z več kosi blaga, ki jih potrošnik naroči z enim naročilom in so dostavljeni ločeno: »ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik«; (d) pri pogodbi v zvezi z dostavo blaga, ki sestoji iz več pošiljk ali kosov: »ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnji pošiljki ali kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik«; (e) pri pogodbi za redno dostavo blaga v določenem časovnem obdobju: »ko potrošnik pridobi fizično posest na prvem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik«. 2. Vpiše se ime, fizični naslov ter, če je mogoče, telefonsko številko, številko telefaksa in elektronski naslov podjetja. 3. Če podjetje potrošniku ponudi možnost, da elektronsko izpolni in predloži informacije v zvezi s svojim odstopom od pogodbe na spletnem mestu prodajalca, se vstavi: »Potrošnik lahko elektronsko izpolni in predloži tudi vzorčni odstopni obrazec ali katero koli drugo nedvoumno izjavo na spletni strani prodajalca [vstavi se spletni naslov]. Če se potrošnik odloči za to možnost, podjetje (na primer po elektronski pošti) nemudoma pošlje potrošniku potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.«. Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 13. 6. 2014 / Stran 4717 4. Pri prodajnih pogodbah, pri katerih ob odstopu od pogodbe podjetje ne ponudi lastnega prevzema blaga, se vstavi: »Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.«. 5. Če je potrošnik prejel blago v zvezi s pogodbo: (a) Vstavi se: – »Blago bo prevzelo podjetje.« ali – »Potrošnik blago vrne ali izroči … [po potrebi se vstavi ime in fizični naslov osebe, ki jo je podjetje pooblastilo za prevzem blaga] brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.«; (b) Vstavi se: – »Blago potrošnik vrne na stroške podjetja.« ali – »Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.« ali – če pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, podjetje ne ponudi, da krije stroške vrnitve blaga, in če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti na običajen način po pošti: »Neposredne stroške vračila blaga … EUR [vstavi se znesek] nosi potrošnik.«; ali če stroška vračila blaga ni mogoče razumno izračunati vnaprej: »Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Strošek vračila blaga predvidoma ne presega … EUR [vstavi se znesek].« ali – če pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blaga zaradi njegove narave ni mogoče na običajen način vrniti po pošti in je bilo potrošniku dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe: »Podjetje prevzame blago na lastne stroške.«; (c) Vstavi se: »Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.« 6. Pri pogodbah o opravljanju storitev ali pogodbah o dobavi vode, plina ali električne energije, če se ti ne prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini, ali daljinskega ogrevanja se vstavi: »Če potrošnik zahteva, da se izvedba storitev ali dobava vode/plina/električne energije/daljinskega ogrevanja [neustrezno se črta] začne v odstopnem roku, mora podjetju plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.«.